Beitedyr og rovdyr kan ikkje nytta same areal

Annonse

Staten må lesa Bernkonvensjonen og læra han utanåt.

Dette er allment krav for at praktiseringa skal få den respekt for ord og handling som trengst for å gjennomføra tryggleik for alle dyr i faunaen! Dei store sauetapa dei siste åra er og blir den største utfordringa.

Då kan ikkje folk i offentleg teneste ymta frampå at tapa var rimelege. Kven kan godtaka ei slik uttale – no etter at sauetalet i mange av bygdene er redusert, og mange sauebruk har slutta med sau på grunn av dei store tapa og dryge avkortingar av krav om erstatning, enda om tapa er vegne opp mot registreringar i husdyrkontrollen (sau) og ved funn av kadaver.


Sau på beite i Rendalen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Les mer om saken her (Nationen.no)

Annonse