Denne uken offentliggjorde Miljødirektoratet den første klassifiseringen av villreinområder etter kvalitetsnormen for villrein. Resultatet som ble lagt frem er hardtslående for norsk villrein.

– Kvalitetsnormen er ment å være et solid styringsverktøy for å bedre situasjonen. Dette er særlig viktig i en framtid hvor klimaendringene er forventet å skape ytterligere utfordringer for villreinen, sier Hambro.

Annonse

Kvalitetsnormen for villrein er fastsatt av regjeringen som kongelig resolusjon med hjemmel i naturmangfoldloven. Normen skal sikre god nok kvalitet for villreinbestandene, altså at tilstanden og livsvilkårene for bestandene når et visst nivå, står det i pressemeldingen.

Ingen av  de ti nasjonale villreinområdene får altså klassifiseringen grønn.  Fire villreinområder er gule: Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Setesdal Austhei.

De resterende seks er røde.

Det pekes på flere årsaker til at såpass mange områder ikke når opp til kvaliteten regjeringen har satt.

– Vi vet at nedbygging og forstyrrelser fra menneskelig aktivitet kan ha stor negativ effekt på arealbruken og vandringsmulighetene til villrein. Den nasjonale ekspertgruppa slår nå fast at dårlig tilstand på leveområdene er den faktoren som oftest er utslagsgivende for at områder får rød klassifisering.