I festtalene snakkes det stadig om hvor viktig det er å bevare reinen og dens leveområder, og at særlig randsonene er under press. Men gang på gang ender utbyggingssaker med at villreinen må vike, sier Vikne.

Ett av regjeringen Solbergs første grep var å flytte arealsaker fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dette skjedde til tross for advarsler om at ansvarsendringen kunne svekke miljøaspektet i plansaker.