I en strategiplan mot 2030 foreslår EU-kommisjonen å opprette enorme verneområder for å ivareta biologisk mangfold. Minst 30 prosent av alt landareal og alle EU-hav skal være beskytta områder. En tredjedel av disse verneområdene, det vil si 10 prosent av EUs areal, skal ha strengere beskyttelse, der naturlige prosesser og økosystemer skal stå urørt. Det betyr stopp i all menneskelig aktivitet så som jakt og fiske – men fornybar energiproduksjon blir unntatt.

Forslaget har fått Svenska Jägareförbundet til å rope varsko:

Annonse

– Kommisjonen nevner spesifikt skogbruk, gruvedrift, jakt og fiske som eksempler på uønska virksomhet, mens produksjon av fornybar energi og «kontrollert turisme» får fortsette. Det er bemerkelsesverdig at jakt, som er en bærekraftig praksis, sidestilles med gruvedrift. Nå må organisasjoner, myndigheter og politikere ta opp saken før det er for sent, sier generalsekretær Bo Sköld i saken som JEGER har omtalt før.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er også oppmerksom på forslaget fra EU-kommisjonen:

– For øyeblikket er dette kun et forslag. Hvor lang unna det er å bli vedtatt, er vanskelig å si, men et stykke fram er det selvsagt, sier NJFFs jaktkonsulent Roar Lundby.

Utafor EØS-samarbeidet 

Så langt NJFF kjenner til forslaget, vil Norge ikke bli berørt av dette slik det foreligger nå. Dette skyldes at Norge gjennom EØS-avtalen ikke er underlagt EUs arts- og habitatdirektiv, som forslaget er en del av.

– NJFF har alltid arbeidet for at det skal være lov å drive tradisjonelt friluftsliv som jakt og fiske i alle våre verneområder. Dette er noe vi fortsatt kommer til å arbeide for. Sammen med den europeiske jegerorganisasjonen FACE arbeides det mot dette både fra Brussel og fra hvert enkelt medlemsland, påpeker Lundby.

NJFF er likevel bekymra for det radikale verneforslaget, der mer ekstreme vernekrefter ser ut til å få gjennomslag for sitt ønske om «osteklokke-vern». NJFF har derfor avtalt møte med Miljødirektoratet for å få ei orientering rundt EU-kommisjonens forslag for å høre hvor det ligger.

– Har bedt om orientering 

Ivar Myklebust, Miljødirektoratets avdelingsdirektør for land og friluftsliv, bekrefter at EUs forordninger knytta til natur er regulert i direktiver som ikke er bindende for Norge gjennom EØS-avtalen.

– Vi ønsker likevel å få ei oppdatering fra Brussel slik at vi kan gi et mest mulig oppdatert og kvalitetssikra svar. Vi skal ha et møte med en av våre miljøråder i Brussel om denne saken i nær framtid, sier Myklebust til JEGER.

OPPDATERT: Miljødirektoratet har gjennomført møtet med miljørådet i Brussel og har fått avklart at strategien ikke vil endre på mulighetene for jakt og fiske i vernede områder i Norge.

– EU har en strategi der 30 prosent av landarealet og havarealet skal vernes innen 2030, og 1/3 av dette arealet igjen skal underlegges et strengt vern. Det er i disse områdene spørsmålet rundt framtidig mulighet for jakt og fiske har kommet opp. EU kommer ikke til å foreslå et eget EU-regelverk som angår disse områdene, så dette vil det være opp til det enkelte land å gjøre for sine arealer, sier seniorrådgiver Kai Børge Amdal i Miljødirektoratets viltseksjon.