Landbruks- og matdepartementet foreslår i samarbeid med Klima- og miljødepartementet flere endringer Viltloven, samt endringer i utøvelsesforskriften. Departementene ønsker å tydeliggjøre innholdet i begrepet "kunstig lys" i § 20 i viltloven, samtidig som man legger til rette for mer effektiv jakt på villsvin om natta, ved å åpne for bruk av kunstig lys under visse begrensninger.

Det er vedtatt en «null-strategi» for villsvin i Norge gjennom «Handlingsplan mot villsvin 2020-2024», noe som gjør at villsvinet skal bekjempes med alle midler - omtrent: For når det kommer til nattsikter og termiske kikkerter, ser myndighetene ut til å sette bremsene på for fullt. Det er trolig en peikepinn om hva jegerne kan vente seg i forbindelse med det oppdateringsarbeidet som er igangsatt med hele Viltloven: