Landbruks- og matdepartementet foreslår i samarbeid med Klima- og miljødepartementet flere endringer Viltloven, samt endringer i utøvelsesforskriften.

Departementene ønsker å tydeliggjøre innholdet i begrepet "kunstig lys" i § 20 i viltloven, samtidig som man legger til rette for mer effektiv jakt på villsvin om natta, ved å åpne for bruk av kunstig lys under visse begrensninger.