Landbruks- og matdepartementet foreslår i proposisjon 149 L/2020–2021 (forslag om lovvedtak) til Stortinget å endre § 20 tredje ledd i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven). Tilrådinga fra departementet er godkjent i statsråd av regjeringa Solberg, og innebærer et nytt unntak fra forbudet mot kunstig lys på jakt.

Regjeringa foreslår å endre viltloven slik at kunstig lys kan brukes på villsvinjakt når jakta foregår i åpent terreng eller ved åteplass. Jaktinteressene imøtekommes noe ved at termisk utstyr tillates ved ettersøk på både hjortevilt og villsvin.