Det var i Nord-Gudbrandsdal tingrett at villreinjegeren ble frikjent i hodeskudd-dommen som ble avsagt 10. september 2020. Jegeren var anmeldt av lokalt jaktoppsyn etter at han 6. september 2019 skjøt mot en bukk ved Armodshøa i Knutshø villreinområde.

– Normalt sikter jeg på hjerte-/ lungeregionen. Bukken sto i utkanten av en større villreinflokk, men ikke helt fritt. Da den tok noen skritt ut slik at jeg fikk den helt fritt, hadde den ikke lenger breisida mot meg. Den så rett mot meg, slik at jeg fikk felt den med et presist skudd i pannen. Den falt umiddelbart om og var død, fortalte jegeren til VG.

Annonse

En oppsynsmann bivånet skuddet og gikk fram for å gratulere med vellykka jakt. Da han kommenterte den raske skuddresponsen, fortalte jegeren at det var hodeskudd. Da fikk pipa brått en annen lyd, og jegeren ble anmeldt. Jegeren nekta å vedta forelegget, slik at saken fikk behandling for en domstol.

Prinsippsak fra påtalemyndigheten

Jegeren ble frikjent da saken ble behandla i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Tingretten vektla det faktum at han skjøt liggende med tofot, og var innskutt på 150 meter. Det var god sikt, vindstille og 141 meters avstand til dyret som sto i ro. At skuddet også traff skallen rett forfra, ga mindre risiko for å skyte av kjeven.

Påtalemyndigheten mente det var viktig å få avklart om hodeskudd kan benyttes til noe anna enn reine fangskudd og avliving:

– Vi er uenige i premissene for domsavsigelsen. Dommen i tingretten er i sin helhet anka til lagmannsretten, bekrefta politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved Innlandet politidistrikt da anken ble fremma.

Enstemmig avvist

Nå har ankeutvalget i Eidsivating lagmannsrett vedtatt å avvise påtalemyndighetens anke, sågar med tre av tre stemmer. Lagmannsretten bemerker:

«Det er i saken ikke påstått eller idømt annen reaksjon enn bot og anken kan derfor bare fremmes med lagmannsrettens samtykke etter straffeprosessloven § 321 første ledd. Lagmannsretten finner at det ikke foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken. Beslutningen er enstemmig. Det gis ikke samtykke til at anken fremmes», fastslår Eidsivating lagmannsrett.