De siste to årene har vi hatt ekstraordinære kvoter for villreinjakt på Hardangervidda. Begrunnelsen fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet har vært viktigheten av å så raskt som mulig avklare hvorvidt det forelå smitte av skrantesyke fra stammen på Nordfjella til andre områder. Stammen på Nordfjella ble nedskutt i sin helhet, og var i utgangspunktet tenkt gjenopprettet med villrein fra Hardangervidda. Kvotene har vært fokusert rundt voksen bukk (>2.5år gammel, i fjor utelukkende og i år 50% med resterende kvote som frie dyr). En kvotebruk som har gitt skadevirkninger for kjønnssammensetning, vinterbeite (fremgraving av mat), brunst og beitebruk (bukkene er viktig for spredning av reinen til utkantområdene), men som man har tenkt var nødvendig.

Og så har det kommet - det øyeblikket vi alle fryktet - med påvisning av skrantesyke på Hardangervidda. Overraskelsen blant mange er derfor stor over at en gjennomarbeidet plan for å reagere på dette ikke synes å foreligge, særlig siden man nå har hatt flere år til å planlegge.