– Jeg konstaterer med tilfredshet at lagmannsretten gir oss medhold i at statens vedtak av 22. desember 2021 om å felle ulv i fire ulveflokker innenfor ulvesonen, er lovlig. Det betyr at det kan felles ulv innenfor ulvesonen i vinter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Vi vil sette i gang med lisensfelling så raskt som praktisk mulig, og vi vil om nødvendig vurdere tiltak for å sikre at hele kvoten kan tas ut i år. Jeg er opptatt av å føre en ulveforvaltning innafor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, legger han til.

Annonse

Kamp i rettsapparatet

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 felling av ulvene i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås, og ulvene i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling.

Organisasjonene NOAH - for dyrs rettigheter, Foreningen Våre Rovdyr og WWF Verdens naturfond begjærte 27. desember 2021 midlertidig forføyning, med krav om at den kommende lisensfellinga måtte utsettes. Organisasjonene mente at lisensfellingskvoten i ulvesonen er ugyldig.

Oslo tingrett stansa 29. desember 2021 den forestående lisensfellinga, i påvente av videre behandling i domstolen. 29. januar 2022 kom tingretten til at departementets klageavgjørelse er ugyldig. Tingretten opprettholdt derfor forbudet mot å iverksette lisensfellinga.

Lagmannsretten mener søksmål vil tape

I kjennelse av 11. februar 2022 har lagmannsretten enstemmig kommet til at vilkårene for midlertidig forføyning ikke er oppfylt i saken. Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke sannsynlighetsovervekt for at et etterfølgende søksmål om gyldigheten av departementets klageavgjørelse vil føre frem.

Dette innebærer at lisensfellingen i ulvesonen kan iverksettes som forutsatt i departementets klageavgjørelse.

– Lagmannsrettens kjennelse er en seier for en balansert ulveforvaltning. Det betyr at den todelte målsettinga om å ha både beitedyr og ulv i Norge kan ivaretas på en god måte. Med denne kjennelsen har vi fått en større aksept for en god forvaltning også innafor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til regjeringen.no.

NJFF svært fornøyd

Leder Knut Arne Gjems i NJFF er svært fornøyd med kjennelsen, og mener dette er i tråd med gjeldende jus.

– Det er et viktig prinsipp om at man skal forvalte ulven i tråd med Stortingets bestandsmål. Vi jegerne er klare for å følge opp vedtaket i praksis, sier Gjems til JEGER.

Jakttida innafor ulvesonen avsluttes egentlig 15. februar, og Gjems mener dette er altfor kort tid. NJFF har derfor henvendt seg til Regjeringen og bedt om at rovdyrjakta forlenges til 31. mars, slik at forvaltninga kan gjennomføres i tråd med Stortingets intensjon.

– Jakta kan startes allerede på søndag hvis vi får grønt lys fra Statsforvalteren. Det skal jaktes i fire ulverevir, og det er 100–150 personer som kommer til å delta i hvert revir. Det er spådd snø i Innlandet til helga, mens det er barmark og krevende forhold i Rømskog. Jegerne klargjør for jakt og venter på grønt lys fra Statsforvalteren, sier Gjems.