74 gauper kan felles i 2022

Det blir trolig gaupejakt i Nordland, Troms og Finnmark også i vinter, mens verken Hedmark, Oslo, Østfold eller Akershus åpnes for jakt. Gaupekvoten i 2022 går totalt ned med ti prosent.

Sist oppdatert 20. desember 2021 kl 13.44
Gaupekvote for gaupejakt 2022. Sittende gaupe fotografert under kontrollerte forhold
LAVERE KVOTE: I 2022 blir det trolig færre gauper som kan felles under jakt. Foto: Åsgeir Størdal/ kontrollerte forhold

Etter at det i 2020 ble registrert flere gauper enn Stortingets vedtatte bestandsmål i landets to nordligste rovviltregioner, ble det også her åpnet for kvotejakt på gaupe i 2021.

I følge vedtakene gjort av rovviltnemnder og Miljødirektoratet for jakten i 2022, ligger det også neste år an til gaupekvoter i Nordland, Troms og Finnmark.

I region 8 (Troms og Finnmark) er kvoten på tre gauper med en hunndyrkvote på totalt to voksne hunndyr. I region 7 (Nordland) er gaupekvoten satt til fire gauper og hunndyrkvoten er to voksne hunndyr.

Det er henholdsvis tre og to dyr færre enn i årets kvote.

Nedgang fra 82 til 74 dyr

Også i region 2 (Sør-Norge) er gaupekvoten på åtte dyr færre enn i 2021. I region 3 (Oppland) og region 6 (Midt-Norge) øker kvoten med henholdsvis to og tre dyr.

Totalt er det gjort vedtak om å felle 74 gauper under gaupejakta i 2022. Vedtakene skal først til behandling hos Klima- og miljødepartementet før de blir endelige, så det kan komme justeringer.

Under årets jakt ble det felt 73 gauper av en totalkvote på 83 dyr. 64 av disse ble felt under gaupejakt, mens sju ble påkjørt og to ble felt under skadefelling.

Her er en fullstendig oversikt over regionene og vedtatte gaupekvoter for 2022:

Forvaltningsregion – Totalkvote – Myndighet

1: Vest-Norge – Kvotefri jakt* – Rovviltnemda
2: Sør-Norge – 24 (7) – Rovviltnemda
3: Oppland – 10 (4) – Rovviltnemda
4: Oslo/Akershus/Østfold – Ingen jakt – Miljødirektoratet
5: Hedmark – Ingen jakt – Miljødirektoratet
6: Midt-Norge – 33 (15) – Rovviltnemda
7: Nordland – 4 (2) – Miljødirektoratet
8: Troms og Finnmark – 3 (2) – Miljødirektoratet

Sum: 74 (30)

Gaupejakta går fra 1. februar til 31. mars.

Ingen jakt i region 4 og 5

Fremdeles blir det altså ingen gaupejakt verken i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) eller region 5 (Hedmark).

Sist det var jakt i region 4 var i 2016, mens vi må tilbake til 2012 sist det var jakt i region 5. Årsaken er at bestandsmålene ikke er innfridd.

Totalt er det ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrert 67 familiegrupper i Norge i 2021. Det er altså andre på rad at man er over det totale bestandsmålet.

Region 4 hadde en økning fra 0,5 til 3,0 familiegrupper i 2021, mens region 5 hadde en økning fra 8,0 til 8,5 familiegrupper.

Bestandsmålene i disse to regionene er henholdsvis seks og ti familiegrupper.

De nordligste fremdeles under bestandsmålet

Fra 2020 til 2021 har det vært en liten nedgang i antall familiegrupper i region Nordland, fra elleve til ti, og fra elleve til seks i region Troms og Finnmark.

Både Nordland og Troms og Finnmark har et bestandsmål på ti familiegrupper. Begge rovviltregionene ligger under bestandsmålet når man regner snittet over de tre siste årene (henholdsvis 8,8 og 7,3).

I 2021 ble det drept sju gauper i Nordland (hvorav én skadefelling og én påkjørsel) og seks i Troms og Finnmark (hvorav én skadefelling).

I Miljødirektoratets rapport om jakten skriver de følgende om de nordligste regionene:

«Det er fortsatt behov for bestandsvekst i begge de nordligste regioner for at bestanden skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt lavt for 2021. Også i region 4 og 5 ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.»

I de øvrige regionene er antallet familiegrupper relativt stabilt i 2021. Størst økning har region 6 (Midt-Norge), som gikk opp fra 15 til 18 registrerte ynglinger.

Fakta om rovviltforvaltningen i Norge

  • Stortinget har vedtatt bestandsmål for hver av de store rovdyrene ulv, gaupe, bjørn, jerv og kongeørn.

  • Rovdyrforvaltningen er delt inn i de åtte regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland, Oslo/Østfold/Akershus, Hedmark, Midt-Norge, Nordland, Troms og Finnmark.

  • Hver region har sine fastsatte bestandsmål. Dersom registreringer av bestanden gjennom sportegn, avføring etc., i gjennomsnitt har vært over bestandsmålet de tre siste årene, er det rovviltnemdene i regionen som bestemmer kvoten.

  • Dersom bestanden i snitt de tre siste årene ikke har vært over bestanden, fastsetter Miljødirektoratet eventuell kvote på aktuelt rovdyr i regionen.

Publisert 20. desember 2021 kl 11.51
Sist oppdatert 20. desember 2021 kl 13.44
Relaterte artikler
Foto: Foreningen våre rovdyr
Ulv og forvaltning

Vil ha færre ulv

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo | Tlf: 21 95 14 20

Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Journalist: Atle Grønning
Annonser: Kjetil Sagen | Daglig leder: Anne Julie Saue