Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften med umiddelbar ikrafttredelse. Nå blir starten satt tidligere for jaktåret 2022-2023 med mål om en mer effektiv forvaltning.

Det som tidligere har vært normal oppstart for lisensfelling av jerv framskyndes nå til 20. august. Saken har vært på høring i sommer med fire skisserte alternativer. Flertallet av de 84 høringsuttalelsene som ble mottatt, gikk inn for å flytte oppstarten fra 10. september til 20. august i hele landet.