– Lokalt har vi en bestandsplan som er vedtatt, og villreinnemnda har godkjent, og vi er i full gang med å friskmelde sone 2-dyra, fortellere Tufto. – Neste år har det gått fem år, og vi håper jo på at sone 2 er friskmeldt bestandsmessig i løpet av tre år, og at vi da kan være i gang med tilbakeføring av villrein til sone 1.  

Etter statens nedskyting av hele villreinstammen i den nordlige delen av Nordfjella, sone 1 (området mellom Hemsedal, Hol, Aurland og Lærdal) vinteren 2018, er det et mål å bygge opp en ny villreinbestand i Nordfjella. Planen var den gang at området skulle være uten villrein i fem år før det skulle starte en reetablering i området.