Etter statens nedskyting av villreinstammen i Nordfjella Sone 1 (området mellom Hemsedal, Hol, Aurland og Lærdal) vinteren 2018, er det et mål å bygge opp en ny villreinbestand i Nordfjella sone 1.

Lokal forvaltning, forskere og andre var derfor samlet 26.-27. oktober for å diskutere og dele kunnskap, meninger og verdisyn knytta til reetableringa.

Annonse

– Å samle ulike aktører rundt ett bord er et godt utgangspunkt for en god dialog og videre prosess, sier leder Endre Lægreid i Villreinrådet i Norge.

Må vurdere ny kunnskap fortløpende

Møtet inneholdt både foredrag og gruppearbeid. Gruppearbeidet startet med å definere suksesskriterier for en vellykket reetablering. Videre diskuterte gruppene mål og delmål for reetableringen, identifiserte tiltak for å sikre måloppnåelse og vurderte hvilke kildebestander som bør gi opphav til en ny bestand.

Hva har funnet av skrantesjuke på Hardangervidda å si for reetableringen av en ny bestand i Nordfjella sone 1? Vil funnet av prioner i jordprøver i Nordfjella sone 2 påvirke reetableringen?

Disse spørsmålene må gruppa ta stilling til, og vurderingene må hele tiden tilpasses ny kunnskap.

Skisser tidsplan til våren

Reetableringsgruppa skal møtes igjen i løpet av første kvartal 2022 for å diskutere videre. Da skal blant annet en tentativ tidsplan for reetableringen skisseres.

Diskusjonene fra møtene skal sammenfattes i en rapport som leveres Miljødirektoratet og Mattilsynet før sommeren 2022. I rapporten vil ulike meninger i gruppa komme fram.

Direktoratene skal deretter gi en videre anbefaling om gjennomføring av reetablering til KLD og LMD. Både rapporten fra gruppa og anbefalingen fra direktoratene vil bli offentlige.