Avblåser ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda i vinter

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har konkludert med at det ikke gjennomføres ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda vinteren 2022.

Sist oppdatert: 11. februar 2022 kl 20.00
Villreinsimle og reinskalv liggende i lyng og snø
Dropper uttak i vinter: Regjeringen har bestemt at det ikke blir ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda.
Lesetid: 3 minutter

I 2016 ble det påvist klassisk skrantesjuke på villrein i Nordfjella. For å bekjempe sykdommen, ble hele bestanden skutt ut. Likevel ble sykdommen påvist 3. september 2020 hos en villreinbukk felt under jakt på Hardangervidda.

For å bekjempe sykdomsutbruddet på Hardangervidda, ble det blant annet satt et mål om å ta ut tilnærmet all bukk over 3,5 år og 1000–1500 voksne simler under jakta i 2021. Til tross for god innsats, ble ikke målet nådd:

Oppdaterte estimater fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis fremdeles er et mindre antall smittede villrein på Hardangervidda. Dette gir grunn til bekymring.

For stor kostnad for villreinen

Kondisjonen og atferden til bestanden på Hardangervidda, samt beiteområdenes utbredelse og topografi, gjør imidlertid at det er svært vanskelig å gjennomføre ekstraordinære uttak i vinter.

Kostnaden i tid og kroner vil være høy, og sannsynligheten for å oppnå en vellykket felling av mange dyr vil være lav. Det har i tillegg vært sterk lokal motstand mot ekstraordinært uttak på Hardangervidda.

Målet er fortsatt å begrense smitte, og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke. For å nå dette målet, må mange tiltak settes i verk samtidig, og et godt samarbeid med lokal forvaltning og jegere er avgjørende.

Selv om det er en risiko ved å utsette videre uttak til høsten 2022, er den mulige positive effekten av et uttak vinteren 2022 for usikker i forhold til de negative konsekvensene.

LES OGSÅ: Hva gjør du når du ser skada dyr på reinsjakt?

Lytter til lokal motstand

Landbruks- og matministeren og Klima- og miljøministeren har derfor konkludert med at det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein vinteren 2022. Dette er i tråd med de faglige anbefalingene gitt av Mattilsynet og Miljødirektoratet.

– Det er krevende å håndtere den alvorlige dyresjukdommen skrantesjuke på Hardangervidda, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (SP).

– Voksen bukk representerer en særlig risiko for videre spredning innad i bestanden, men det vil være svært krevende å lykkes med et målrettet uttak. I tillegg har det vært sterk lokal motstand mot ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda. Jeg har lagt stor vekt på hensynet til en god framtidig forvaltning og lokal oppslutning om det videre arbeidet, når jeg nå følger tilrådningen om ikke å gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein, sier Borch.

– Jakt er den viktigste uttaksformen

Mattilsynet og Miljødirektoratet skal etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å få til en god dialog om videre forvaltning av villreinen på Hardangervidda.

De har bestilt en faglig vurdering av genetikk og bestandsreduksjon, som er forventet å foreligge i mars 2022. Tilrådning med endelige vurdering av videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda er forventet ferdig sommeren 2022.

– Vi har fortsatt mål om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke i Norge. For å nå dette målet, er det sentralt å beholde ordinær jakt som den viktigste uttaksformen. Bekjempelse av skrantesyke krever stor innsats over lang tid. Jeg ser fram til videre samarbeid med lokale aktører i det langsiktige arbeidet med å håndtere denne alvorlige sykdommen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) til regjeringen.no.

Les mer om temaet på JEGERs samlesider om skrantesyke.

STRAKS RETTSSAK: Svindlet rypejegere og reinsjegere for over 100.000 kroner

Publisert 12. februar 2022 kl 10.11
Sist oppdatert 11. februar 2022 kl 20.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen