Disse første foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en statusrapport som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Rovdata understreker at resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge pr. 15. desember i registreringsperioden som startet 1. oktober. Det fulle bildet av norsk ulvebestand kommer først rundt 15. mai til neste år.

Annonse

9 ulvekull

– Det er så langt i vinter dokumentert ulvekull i de helnorske revirene Hornmoen, Mangen, Setten og Slettås. Det er i tillegg dokumentert valpekull i de tre grenserevirene Magnor, Fjornshöjden og Rømskog og i de to mulige grenserevirene Varåa og Ulvåa, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det gjenstår å avklare om det er født ulvekull i de to bekreftede grenserevirene Juvberget og Kymmen og de tre antatte grenserevirene Bograngen, Kockohonka og Boksjø.

– Status her vil bli avklart med mer sporing på snø og DNA-analyser utover vinteren, forklarer Kindberg.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

77-94 ulver så langt

Hittil i vinter er det registrert totalt 77-94 ulver i Norge og i grenserevirene. 34-38 ulver er påvist kun i Norge, mens 22-25 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen.

21-31 ulver har foreløpig usikker grensestatus. De aller fleste ulvene i Norge er påvist i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si i Innlandet og Viken.

– Åtte av ulvene er kjent avlivet utenfor ulvesonen på norsk side i perioden, deriblant begge foreldrene til et kull med årsvalper i Slettåsreviret, der ulvene i all hovedsak holdt til innenfor ulvesonen. Når de åtte trekkes fra, gjenstår 69-86 ulver her til lands i vinter, hvorav 26-30 ulver kun i Norge, sier prosjektleder Petter Wabakken ved ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Utenfor Innlandet og Viken er det så langt i vinter kun dokumentert én ulv i Norge. Denne har drept tamrein i Pasvik øst i Finnmark.

Meld fra om ulv eller spor!

Det er fortsatt tidlig i vinterens bestandsregistrering av ulv og det har vært mangel på sporsnø i mesteparten av perioden. Fortsatt gjenstår det mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid for å kartlegge ulvens status i Norge i vinter.

Du kan bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor eller observasjoner av ulv til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Innlandet (INN) eller via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i år, sier Jan Wilberg i Statens naturoppsyn (SNO).

Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2021 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2022. Her kan du lese den foreløpige delrapporten for status pr 15. desember.