Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring et forslag om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Under jakt på hjort og elg (og dels villrein) er det tillatt å frakte ut felt vilt med motorkjøretøy.

Tilsvarende åpning i forskriften finnes ikke for villsvinjakt. Nå vil departementet åpne opp for dette, i tråd med handlingsplanen mot villsvin.

Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 1. oktober 2022. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

INGEN FERIETUR TIL SYDEN? Hva med sommerlig villsvinjakt i Sverige?

Tung kjøttbør

Det er lov å jakte villsvin hele året, og det er et ønske om å effektivisere villsvinjakta. I dag er det tillatt å bruke motorkjøretøy i utmark til å frakte jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og i en viss utstrekning også ved jakt på villrein.

En tilsvarende adgang finnes ikke for villsvin. Villsvin regnes som storvilt og kan veie opp til 250 kg.

For å legge bedre til rette for utøvelse av villsvinjakt, vurderer Klima- og miljødepartementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Isåfall vil det åpnes for bruk av motorisert kjøretøy til uttransport av felt villsvin tilsvarende som for elg og hjort.

DUKKER OPP STADIG NYE STEDER: Villsvinjakt på Hvaler

Parallelt med ny lovprosess

Departementet opplyser at det er nedsatt et lovutvalg som skal utrede reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. desember 2023.

For å sikre mest mulig effektiv jakt og forhindre uønsket spredning av villsvin, er det et poeng at tiltak som stimulerer til økt jakt på villsvin ikke trekker ut i tid. Høringsforslaget fremmes derfor uavhengig av utvalgets arbeid.

Her kan du lese mer om høring på bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin.