Mens retten til å drive jakt på land er en grunneierrett, er jakt på sjøen en allemannsrett. Viltloven § 32 fastslår at i fjordene og på havet kan alle norske statsborgere og alle som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Norge, jakte uten å kjøpe jaktkort. Du må likevel oppfylle de alminnelige kravene som gjelder med jakttider og jegeravgift.

Sjølevende pattedyr som sel, omfattes ikke av den frie jakten på sjøen. For å jakte sel må du ha tillatelse fra fylkeskommunen. Det er dermed primært sjøfugl som er det aktuelle jaktobjektet for den frie jakten.