Viltloven § 19 – fanebestemmelsen om human jakt – sier at jakt skal utøves sånn at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Bestemmelsen forbyr atferd som kan medføre fare for skade, selv om en skade ikke oppstår. Også andre steder i lovgivningen er det gitt forbud mot handlinger som kan medføre fare eller skade. Et eksempel er straffelovens bestemmelse i § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

Samtidig er ikke ethvert uhell under jakt, også der det faktisk påføres skade, nødvendigvis straffbart. Straff kommer bare på tale når jegeren har opptrådt uaktsomt i lovens forstand.