Når kan politiet inndra våpenløyvet ditt?

Skrekken er stor når det kommer et brev fra politiet: «Forhåndsvarsel om tilbakekall av våpenløyve». Hva skjer, og hva gjør du nå? Og hvordan unngår du å havne i denne situasjonen?

Sist oppdatert: 13. desember 2023 kl 18.40
Jegerjuss, tilbakekall av våpenkort og jaktvåpen
Jegerjuss, tilbakekall av våpenkort og jaktvåpen
Lesetid: 6 minutter

I JEGER nr. 1/21 handlet Jegerjuss-spalten om den nye våpenloven som trådte i kraft 1. juni 2021 og reglene for erverv av jaktvåpen:

Står du i Jegerregisteret, kan du etter søknad til politiet eie åtte jaktvåpen uten behovsprøving. Det forutsetter at du oppfyller lovens krav til alder og personlig egnethet.

Les også: Klart for ny våpenlov

Husk at våpenkortet ikke nødvendigvis er et varig gode: Våpenlovens hovedformål er samfunnstrygghet og trygg våpenbruk. Du kan på ulike grunnlag tape retten til å ha våpen, våpendeler og ammunisjon. 

Dette er et forvaltningsmessig tiltak som kan komme i tillegg til eller i stedet for de strafferettslige reaksjonene. Eksempler på det siste kan være tap av retten til å drive jakt, eller inndragning av våpen som har vært brukt ved straffbare handlinger.

Manglende vandel

§ 31 i den nye våpenloven viderefører i hovedsak de tidligere reglene. Der heter det at politiet skal tilbakekalle våpenkort hvis kravene til vandel og personlig egnethet i § 16 ikke er oppfylt. Spørsmålet er om du fortsatt er egnet til å ha våpen.

Les også: Hvilke tekniske hjelpemidler er lovlige på jakt?

For det første kan tilbakekall skje på grunn av mangelfull «vandel». Ikke enhver plett på rullebladet er relevant. Tilbakekall vil særlig skje ved vold og trusler, og terskelen er særlig lav når det skjer i familien. 

Våpenlovgivningen

Brudd på våpenlovgivningen kan alene eller i kombinasjon med andre forhold være tilstrekkelig. En ny dom fra Gultating lagmannsrett i november 2021 er illustrerende:

Våpenskap og nøkkel var i samme rom, og nøkkelen lå skjult oppå et skap. Dette var uforsvarlig. Sønnen visste i tillegg hvor nøkkelen lå, og fikk ulovlig tilgang til våpnene. Våpenskapet inneholdt dessuten et våpen som var registrert på en annen person. Dette var brudd på våpenlovgivningen som gav grunnlag for tilbakekall av våpenkort.

Det er ikke et krav at nøkkelen må være nedlåst, men den må ikke være lett å finne for uvedkommende, herunder andre i familien din. Så gjem nøkkelen godt, og ikke heng den i nøkkelskapet. En nøkkelboks med kode er å anbefale.

Har du ulovlige våpen, er dette noe som fort medfører tap av de lovlige våpnene også. Uriktig håndtering og oppbevaring av våpen, våpendeler og ammunisjon, kan også gi grunnlag for tilbakekall, men det må da være mer enn bagatellmessige forhold.

Flere mindre alvorlige saker kan samlet tilsi at du ikke regnes som egnet til å ha våpen.

Les også: Miljødirektoratet vil ikke si om de vil anmelde bruk av termisk utstyr på ordinær jakt

Tyvjakt

I tillegg kan brudd på viltlovens regler være relevant, men også her må det omhandle noe mer enn bagatellmessige forhold. Bedriver du krypskyting eller jakt på fredede arter, ryker våpenkortet fort. Det samme gjelder ved uforsvarlig bruk av våpen under ellers lovlig jakt.

Aktivitetsplikt: Du skal normalt ikke kunne miste tillatelsen til å ha jaktvåpen, selv om du ikke har jaktet eller skutt opp til storviltprøven på noen år.

Edruelighet og helse

For det andre kan manglende «edruelighet» føre til tap av våpenkort. Misbruk av ulovlige rusmidler resulterer fort i at våpenkortet tapes. Men også bruk av alkohol kan tilsi at du er upålitelig til å ha våpen, enten det er omfattende misbruk eller det handler om oppførselen din i beruset tilstand.

Det tredje grunnlaget for å ta våpenkortet, er en samlebestemmelse hvor du anses uegnet av «andre grunner». Helse kan være en slik grunn. Demens eller alvorlig psykisk sykdom kan medføre tap av våpenkort.

En diagnose alene medfører ikke at tillatelsen tilbakekalles. Våpenkortet skal inndras der sykdommen gir utslag som medfører at du ikke bør ha våpen. Det kan være truende atferd, eller der en person er til fare for seg selv eller andre.  

Politiets søkelys

Forhold som tilknytning til kriminelle miljø (typisk narkotikamiljø eller gjenger) kan også medføre tap av våpenkortet, selv om du personlig ikke er straffet. Et medlem av en såkalt «1 %-klubb» innen MC-miljøet mistet i en sak fra lagmannsretten sitt våpenkort på grunn av medlemskapet. 

Våpenkortet kan også tas der du har vært i politiets søkelys, selv om det ikke har blitt noen merknad på rullebladet. Ved vurderingen av om du er skikket, kan politiet se på registreringer i politiloggen og arrestjournalen. Men er du frifunnet, skal ikke politiet bruke det samme forholdet som grunnlag for tilbakekall.

Politiet avgjør

Loven gir også politiet en rett, men ikke plikt, til å trekke tilbake våpenkortet hvis behovet bortfaller og du ikke lenger har en rimelig grunn til å ha våpen. I prinsippet kan du altså miste våpenkort til jaktvåpen hvis du har sluttet å jakte. 

Vilkåret for å kjøpe jaktvåpen er imidlertid kun at du er innført i Jegerregisteret, så det er ikke noe krav om at du jakter fast. At du eksempelvis i noen år verken løser jegeravgift eller jakter, gir altså ikke grunnlag for å ta våpenkortet.

Klagemulighet

Det er alltid politiet som beslutter tilbakekall av våpentillatelser. De skal først gi forhåndsvarsel hvor du gis en rett til å uttale deg. Bygger varslet på misforståelser eller uriktigheter, er det nå du bør sette inn støtet. 

Hvis resultatet likevel blir et tilbakekall, har du tre uker på deg til å klage på politiets vedtak til Politidirektoratet. Mener du at direktoratets vedtak er feil, kan du ta saken videre inn for domstolene gjennom et såkalt sivilt gyldighetssøksmål.

Oppbevaring: Noen gjenglemte patroner er ikke nok til å tilbakekalle våpenkortet, men ulovlig oppbevaring av våpen og ammunisjon kan få betydning for en slik prosess.

Hva skjer med våpenet?

Hovedregel er at våpen ikke kan kreves overlevert til politiet før det er vedtatt tilbakekall av våpenkort. Loven gir likevel politiet rett til å kreve innlevering ved forhåndsvarslet. Våpenforskriften sier at en slik innlevering i utgangspunktet skal være begrenset til seks uker. 

Foreligger det alvorlige forhold som gir mistanke om at våpenet kan misbrukes, så som trusselsituasjoner, husbråk og alvorlig psykisk sykdom, kan politiet umiddelbart ta hånd om våpenet i to uker frem til forhåndsvarsel sendes.

Forlenget frist

Etter våpenloven har du ett år på deg til å selge eller gi bort våpenet til noen som har tillatelse. Tidligere var regelen at politiet solgte våpenet hvis du selv ikke gjorde det innen fristen i forrige våpenlov, som var på tre måneder. Nå sier loven at politiet kan destruere våpenet, uten noe økonomisk ansvar. 

Men er du midt i en salgsprosess, er det all grunn til å tro at politiet gir deg noe ekstra tid hvis du ikke har funnet en avtaker innen ett år. Likevel – husk å avklare dette i god tid før året har gått!

JEGERs jussekspert Håvard H. Holdø har over 25 års jakterfaring. Han har gitt ut boka «Viltloven kommentarutgave» (Universitetsforlaget 2016), og har skrevet kommentarene til viltloven og naturoppsynsloven på Rettsdata.no. Han skriver også kommentarene til ny våpenlov for Karnov lovkommentar. 

Til daglig jobber Holdø som advokat (H) hos Regjeringsadvokaten. Vurderinger i artiklene er imidlertid hans egne.

Publisert 25. november 2021 kl 17.57
Sist oppdatert 13. desember 2023 kl 18.40
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen