Den nye formålsparagrafen i § 1 i våpenloven setter tonen: Lovens formål er å trygge samfunnet mot uønskede hendelser med våpen og å fremme trygg våpenbruk. Utgangspunktet er at du kan skaffe deg jaktvåpen hvis du står i Jegerregisteret. Kravet til skikkethet videreføres og tydeliggjøres gjennom krav til vandel, edruelighet, og annen skikkethet. 

Innholdet i vandelskravet følger av forskriften: Det kreves ikke plettfri vandel. For å avslå en søknad på grunn av tidligere kontakt med politiet, må det være sammenheng mellom lovbrudd og tilliten til at våpenet brukes lovlig. Typisk vil fartsovertredelser ikke ha betydning, mens forarbeidene trekker frem brudd på våpenlovgivningen, volds- og seksuallovbrudd som forhold som kan gi avslag.