Den nye formålsparagrafen i § 1 i våpenloven setter tonen: Lovens formål er å trygge samfunnet mot uønskede hendelser med våpen og å fremme trygg våpenbruk. Utgangspunktet er at du kan skaffe deg jaktvåpen hvis du står i Jegerregisteret. Kravet til skikkethet videreføres og tydeliggjøres gjennom krav til vandel, edruelighet, og annen skikkethet. 

Les også: Nye fraktregler med ny våpenlov