Jeg er enig med Jensen i at lovligheten av hode- og nakkeskudd ikke er et spørsmål om «gallup, synsing eller føleri». Det er et spørsmål om lovtolking. Jeg har ingen personlig interesse i resultatet, men bruker juridisk metode – altså læren om hvordan lover tolkes. 

Min vurdering som advokat er at loven forbyr hode- og nakkeskudd på storvilt ved ordinær jakt. Kravet til human jakt i viltloven § 19 er skjønnsmessig og gir uttrykk for det som er god jegeretikk i Norge. Fra lovgiverhold er det klart uttalt at skudd skal plasseres i hjerte-/lungeregionen.