Jegerens aktsomhetsplikt ved jakt

En jeger i Rogaland ble nylig dømt for å ha skutt en fjellrev, som han var sikker på at var en albino rødrev. Retten mener han opptrådte grovt uaktsomt da han skjøt reven, som var fanget i en bås.

Sist oppdatert 5. november 2021 kl 17.00
fjellrev økokrim fangstbås domfelt
Økokrim understreker jegernes ansvar for sikkert artsidentifisering, etter at jeger avliva en fjellrev i en fangstbås, i tro om at det var en albino rødrev. (Ill.foto, fjellreven er ikke i vinterdrakt: Åsgeir Størdal)

Leserinnlegg av Ida Sletsjøe (politiadvokat i Økokrim) og  Sjur Stava (miljøetterforsker i Sør-Vest politidistrikt)

Høsten er jakttid, og det er mange jegere som skal ut for å bedrive ulike former for jakt. All jakt har likevel til felles at formålet er å avlive rett type vilt, på en human og trygg måte.

Denne artikkelen ønsker å rette oppmerksomheten mot jegerens ansvar for å vite hvilket vilt han eller hun avliver. Feilskyting skjer dessverre årlig, med negative konsekvenser for naturmangfoldet og potensielt store personlige konsekvenser for jegeren.

Les også: Avliva fjellrev i fangstbås - trodde det var rødrev

Sentral artskunnskap

Jakt kan bare skje på jaktbare arter og innenfor det tidsrommet og geografiske området som er fastsatt for jakt på arten.

Dette innebærer at jeger, før vilt avlives, må ha oversikt over hvor han eller hun befinner seg og om det er jakttid på arten. Og ikke minst må jegeren vite sikkert at dyret som avlives er riktig art.

I jegeropplæringen er artskunnskap sentralt og det har det vært siden prøven ble innført. Dette er ikke noe man bare må pugge for å klare eksamen, dette er viktig kunnskap i utførelsen av praktisk jakt.

Ved all type jakt er det arter som kan forveksles og ved all type jakt bør jeger derfor i forkant tenke gjennom og undersøke mulige forvekslingsarter. Dette inkluderer også arter som ikke typisk forekommer i området hvor man jakter. Mange arter har stor aksjonsradius og kan vandre eller fly langt.

Jegerens ansvar

Uavhengig av type jakt eller type situasjon jegeren står overfor, er det jegerens ansvar å være sikker før felling. Som lagmannsrettens flertall uttalte i nevnte dom: "Jegere må vite hvilke forvekslingsarter som foreligger og kjennetegnene på forvekslingsartene. Dersom jegeren ikke er i stand til å foreta en sikker identifisering skal jegeren avstå fra å felle dyret."

Hvis man ikke er sikker på hva man skyter på, skal man altså ikke skyte.

I denne saken var reven en fjellrev på vandring. Det er ikke vanlig med fjellrev i området der den ble skutt. Samtidig viser forskning på fjellrev at arten har svært stor aksjonsradius. Fjellrev kan dermed forventes å dukke opp på åte eller i feller over hele landet. Det kan være nyttig å ha i bakhodet ved neste åtejakt. 

Straffes hardt

Feilskyting kan ende i en straffesak. I tillegg til straff og at jegeren fradømmes retten til å drive med jakt, må jeger og jaktlag da også påregne oppmerksomhet fra media og omtale i sosiale medier, og slik omtale vil oppleves som en tilleggsbelastning for mange.

Konsekvensene av feilskyting kan bli spesielt store om forvekslingsarten som felles, er en truet art. Fjellreven er kritisk truet og jegeren i denne saken ble dømt for overtredelse av straffeloven § 240 om alvorlig miljøkriminalitet, med strafferamme inntil 6 år.

Straffen ble satt til 90 dager ubetinget fengsel, etter fratrekk blant annet for lang saksbehandlingstid hos politiet. I tillegg ble han fradømt retten til å jakte i tre år og rifle og fjellrev ble inndratt.

Jegeren har anket dommen til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anken skal behandles i Høyesterett.

Følg med på debatten om termisk

Kristoffer Clausen: Felte hjort med termisk – la ut filmklipp

Kan bli prøvestein: Miljødirekoratet taust om hvorvidt felling med termisk blir anmeldt

Norges jeger- og fiskerforbund om Miljødirektoratet: – Trekker lovforståelsen for langt

Redaksjonell leder: Må en jeger ta støyten før vi får ei avklaring?

Landbruks- og matdepartementet: Støtter Miljødirektoratets tolkning

Termisk kikkert med godt dobbeltsyn: Pulsar Accolade 2 LRF XP50 Pro

Test: Zeiss DTI 3/35

Publisert 6. november 2020 kl 17.00
Sist oppdatert 5. november 2021 kl 17.00
annonse
Relaterte artikler

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen