Dette er noen av de andre forslagene som landsmøtet skal ta stilling til:

NJFF skal jobbe aktivt for at obligatoriske treningsskudd innføres som vilkår for å jakt med hagle, lik den ordninga vi i dag har for storviltprøven. NJFF må på nytt løfte temaet obligatoriske treningsskudd for småviltjegere opp til ny debatt slik at vi i fremtiden kan imøtegå nåværende og fremtidige påstander om at visse dyr- og fuglearter skal unntas fra jakt fordi jakta ikke er etisk forsvarlig (Skien JFF).

Annonse

NJFF skal jobbe for at følgende krav skal tilfredsstilles av ettersøksekvipasjer for å inngå avtale om ettersøk med person eller jaktlag: Godkjent hund og fører etter dagens NKK-regelverk (blodspor- og fersksporprøve). Fører må ha jegerprøven, ha betalt jegeravgift og ha avlagt skyteprøve for storviltjakt (Bergens JFF)

Sporttrap er en stadig voksende skytegrein i England. Den er hittil ikke underlagt regelverk til noen kjent organisasjon, men er basert på FITASC Compactsporting. Vi ønsker en friere form for skyting som er mer tilpasset nordisk jakt. Ved å ta dette inn nå, kan NJFF hevde offisiell rett til å fastsette detaljreglene i et fremtidig NJFFs Sportrap (Levanger JFL, med tilleggsforslag om Trippeltrap som enda en ny skytegrein)

Mindre skadeskyting: Skien JFF tar til orde for at NJFF må kreve at det innføres obligatoriske treningsskudd for haglejegerne også, slik at man står bedre rusta i skadeskytingsdebatten.

Norges Jeger- og Fiskerforbund skal gjennom informasjonsspredning og tilskuddsordninger, bidra til å øke fokuset på miljøvern blant sine medlemmer, og aktivitetsnivået på plastrydding ute i foreningene. Spesielt i områder med mye marin forsøpling, skal foreningene gjennom tilskudd stimuleres til ryddeaktivitet (NJFF Hordaland).

NJFF skal arbeide for en revisjon av kravet til storviltprøven i §18 i «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst» og «Instruks om skyteprøve for storviltjegere». Det skal vurderes om antall øvelsesskudd skal økes noe, om øvelsesskytingen skal skje fra de skytestillingene som er mest brukt under jakt på hjortevilt, om øvelsesskudd bør registreres slik at det samlede resultat i større grad viser jegerens begrensninger under jakt, samt at oppskytingsfiguren skal være biologisk korrekt (NJFF Møre og Romsdal)

Hovedmedlemskap uten tidsskriftet Jakt & Fiske må gjeninnføres som et alternativ: Roan JFF sliter med rekruttering og at medlemmer ikke fornyer medlemskapet på grunn av Jakt & Fiske. Som liten organisasjon med få medlemmer, gjør dette at de sliter med å få rekruttert flere til aktiviteter og dugnader. Flere små foreninger merker raskere enn større foreninger når det forsvinner medlemmer (Roan JFF og NJFF Sør-Trøndelag).

Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystem med villrein. Villreinen er et fellesgode for hele Norges befolkning. Problemet med fellesgoder er at de ikke har noen markedsverdi. Kostnaden med vern blir i stor grad betalt av fraflyttingstrua utkantkommuner. Innen miljøforvaltninga har det lenge eksistert ei ordning med frivillig skogvern. NJFF bør jobbe for at ei tilsvarende ordning etableres for areal i villreinfjella (NJFF Hedmark).