Som en del av kartleggingen for skrantesjuke/ CWD skal all villrein eldre enn ett år felt under jakt prøvetas for skrantesjuke. Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en bukk som ble felt 22. august ga utslag på de innledende testene, melder Mattilsynet.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt. Mattilsynet er i kontakt med jegeren. Rutinemessig vil alle deler av et hjortedyr som tester positivt for skrantesjuke, samles inn for videre prøvetaking og destruksjon.

Annonse

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant (atypisk skrantesjuke) som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.

Siden utbruddet i 2016 er over 100 000 hjortevilt testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark om å melde fra til Mattilsynet hvis de ser syke eller døde hjortedyr. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Les også Utemagasinets reportasje om da 2200 villrein ble skutt ned for å stanse utbruddet av skrantesjuke i Nordfjella.