Mattilsynet og Miljødirektoratet avblåser statlig nedskyting på Hardangervidda

Mattilsynet og Miljødirektoratet mener det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda vinteren 2022.

Sist oppdatert: 23. november 2021 kl 16.55
villrein rein reinsflokk villreinflokk
Det vil ikke bli gjennomført ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda i vinter. (Ill.foto: Åsgeir Størdal)
Lesetid: 3 minutter

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag overlevert sin anbefaling til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet om hva som bør skje videre i bekjempelsen av skrantesyke hos Hardangervidda-reinen.

Etter ei samla vurdering mener direktoratene det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein vinteren 2022.

– På den ene sida er det svært bekymringsverdig at oppdaterte estimater fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis er smitta villrein på Hardangervidda. Målene for bestandsreduksjon som ble satt for jakta 2021, er heller ikke nådd, skriver Hjortevilt.no.

Statsråd og statssekretær roser jegerne: Drar for å møte lokal villreinforvaltning

Samtidig gjør naturgitte forhold og villreinbestandens kondisjon og atferd det svært vanskelig å gjennomføre ekstraordinære uttak hvis man skal være trygg på at den positive effekten oppveier de negative konsekvensene. Dette gjør bekjempingsarbeidet meget krevende.

– For krevende med målretta tiltak

– Voksen bukk representerer en særlig risiko for videre spredning. Et ekstraordinært uttak av flest mulig bukker over 3,5 år i vinter kunne redusert risikoen for at vi mister kontroll i en tidlig fase av sykdomsutviklingen. Imidlertid vil det være svært krevende å lykkes med et såpass målretta uttak, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Den felles anbefalinga fra de to statlige direktoratene er basert på ei helhetlig vurdering av estimert antall smitta dyr, fellingsstall, prøveanalyser, innspill fra lokale parter og råd fra fagmiljøene.

– Hensynet til framtidig forvaltning og behovet for godt samarbeid med lokale krefter i det videre arbeidet, er også tillagt stor vekt, sier Godal.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartement har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdere om det er nødvendig med ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda etter den ordinære jakta.

– Langt på vei lyktes med jakta

Etter tett dialog med lokale parter, er anbefalinga nå overlevert etter å ha vurdert fellingstallene fra jakta, resultater fra strukturtellingen og prøvesvar.

– Samarbeid med lokal forvaltning og jegere er svært viktig for den langsiktige forvaltninga av villreinbestanden på Hardangervidda, også i en sykdomsbekjempelsessituasjon. Den lokale villreinforvaltningen og jegerne har vist stor vilje og evne til å tilpasse seg. Vi har langt på vei lyktes med å redusere andelen eldre bukk gjennom jakt. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Her kan du lese "Notat fra Miljødirektoratet og Mattilsynet – svar på oppdrag fra KLD og LMD om Hardangervidda nov 2021". Saken skal behandles av departementene, og Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer nå den politiske beslutningen.

Ønsker dialog videre

Anbefalinga er svar på den tredje av fire bestillinger fra departementene. Notatet inneholder svar på:

  • beskrivelse av tiltak for å effektivisere ordinær jakt

  • forberedelser til et eventuelt ekstraordinært uttak

  • faglig vurdering av behovet for ekstraordinært uttak

  • faglig vurdering av videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda

– Når det kommer til videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda, ønsker direktoratene en dialogprosess med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med lokale aktører, tilsvarende som for arbeidet med reetableringa av villrein i Nordfjella sone 1. Denne arbeidsformen er godt mottatt lokalt, og er også ønska av villreinforvaltningen på Hardangervidda, skriver Hjortevilt.no.

Publisert 23. november 2021 kl 16.55
Sist oppdatert 23. november 2021 kl 16.55
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen