Miljødirektoratets høring på jakttider 2022-2028

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til jakttider for perioden 2022-2028 på høring. For dem som hadde sett fram til lengre jakttider, er det få gode nyheter i jakttidshøringen.

Sist oppdatert: 20. mai 2021 kl 14.14
jakttid høring vinter rådyr
Vinterjakt på rådyr har vært et av forslagene til høring om nye jakttider for 2022-2028, men dette er ikke med i Miljødirektoratets jakttidshøring. (Ill.foto: Kåre Vidar Pedersen)
Lesetid: 7 minutter

Miljødirektoratet avholdt i vinter en runde med mulighet for forhåndsinnspill til jakttidshøringa, der både privatpersoner, organisasjoner og rettighetshavere kunne komme med ønsker til hva som burde komme med i høring på jakttider 2022-2027 (forlenges trolig til 2022-2028).

Lengst gikk NOAH, som ville ta 44 arter ut av lista over jaktbare arter. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) lå imidlertid heller ikke langt bak i sine ønsker om å innskrenke jakttider og jaktbare arter.

Nå har Miljødirektoratet sendt forslaget til nye jakttider fra 1. april 2022 til og med 31. april 2028 ut på høring. Det er relativt få endringer, og de viktigste endringene innebærer innkorting i jakttida eller at arter tas helt ut av lista over jaktbare arter (fredning). 

Ingen endringer for hjortevilt

Ifølge naturmangfoldloven kan jakt og sanking kun tillates dersom best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i vedkommende område og på skade som arten gjør.

Alle som hadde håp om endringer i jakttidene for hjortevilt, får seg en skuffelse: Miljødirektoratet anser jakttidene for elg, hjort, villrein og rådyr som tilstrekkelige. Hjortevilt er følgelig overhodet ikke nevnt i høringsdokumentet.

JEGER har tidligere tatt til orde for vårjakt på råbukk, noe Jegernes Interesseorganisasjon (JI) også hadde tatt med i sitt forslag i innspillsrunden som Miljødirektoratet avholdt i vinter. Norges Jeger- og Fiskerforbund ville heller forlenge den ordinære jaktsesongen på rådyr og få toppjakt på skogsfugl ut januar. Etter en forutgående innspillsrunde blant sine fylkes- og lokallag, valgte NJFF imidlertid å sløyfe forslaget om januarjakt på hjort

"For elg og hjort ble jakttiden utvidet ved forrige revisjon av jakttidene, og varer i dag fram til 23. desember. Tilbakemeldinger tilsier at dette har fungert godt, og vi foreslår derfor at jakttiden på hjortevilt videreføres uten endringer. Jakt på elg og hjort reguleres i stor grad gjennom kommunenes fastsettelse av minsteareal, og jaktrettshavernes bestandsplanlegging og jaktutøvelse. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse som vurderer holdninger til jakttider og eventuelle konflikter mellom ulike småviltjegere og hjorteviltjegere, og mellom jegere og andre friluftsinteresserte. Nesten alle friluftsinteresserte (96 %) og jegere (90 %) synes ikke den utvidede jaktperioden for elg har vært problematisk for seg eller for grupper de kjenner til", heter det i Miljødirektoratets pressemelding.

Les også: Ny våpenlov fra 1. juni – dette innebærer den for deg som jeger og våpeneier

Innskrenkinger for sjøfugl

Derimot kommer det flere innskrenkinger i sjøfugljakta: Miljødirektoratet foreslår å oppheve jakt på ærfugl, svartand og storskarv grunnet bestandsnedgang. 

– Jakt er i all hovedsak ingen trussel for naturmangfoldet i Norge i dag. Vi ser likevel at vi bør begrense eller stanse jakta på noen arter på grunn av bestandsnedgang. Særlig gjelder dette enkelte fuglearter, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Forslaget innebærer at storskarv fredes i saltvann fra Trondheimsfjorden og sørover, der det tidligere var tillatt jakt (kun ungfugl). Det tillates fortsatt jakt i ferskvann, fordi man antar at det der i hovedsak jaktes på den uønska forvekslingsarten mellomskarv.

For ærfugl er det foreslått to alternativ – enten full fredning eller ei forvaltning mer likt kortnebbgås-forvaltninga, der regionale bestander forvaltes felles mellom flere land. I tilfelle det siste, foreslås at dagens jakt videreføres i Skagerak, men at Vest-Agder og Akershus tas ut av det jaktbare området.

Videre oppheves all jakt på svartand, en art som tidligere kunne jaktes i Østfold fra 10/9 til 23/12.

Miljødirektoratet vil opprettholde fredning av alle måkeartene, og vil også begrense anledningen til eggsanking til maks ett egg pr reir pr sesong. Gråmåke er foreslått som nær trua på Rødlista 2021, mens de andre artene er vurdert som livskraftige.

Les også: Nytt blyforbud fra 2023

Innskrenking for kråkefugl og røyskatt

Noen høringsparter har ytra ønske om bedre samordning av jakttidene, slik at tilsvarende arter har lik jakttid. De blir hørt – men ikke helt på den måten de hadde ønska:

Miljødirektoratet foreslår å innskrenke jakttida for kråke og ravn, for at disse skal harmonisere med skjære og nøtteskrike. Det betyr at jaktstart for kråke flyttes fra 15. juli til 10. august, og at jaktslutt for både kråke og ravn blir 28/2 (29/2) mot hhv. 31/3 for kråke over hele landet og 15/3 for ravn i Troms og Finnmark.

Det samme gjelder for røyskatt versus mår. Der foreslo NJFF i innspillsrunden å framskynde jaktstart for mår fra 1/11, slik at det ble lik oppstart med røyskatt (21/8). Miljødirektoratet kvitterer isteden med å foreslå utsatt jaktstart for røyskatt til 1/11.

Går dette forslaget gjennom, innebærer det at rypejegere som tidligere har felt en og annen røyskatt og bistått med å begrense røvinga av rypereir, nå blir avskjært fra å hjelpe rypa videre opp fra statusen som "nært trua" på rødlista.  

Innskrenkinger for trost og heilo

Andre arter som foreslås freda, er heilo, rødvingetrost og gråtrost. 

For heilo har Miljødirektoratet valgt å høre på argumentet fra vernesiden om at de 50 fuglene som årlig felles, utgjør en svært begrensa kjøttressurs. Dette til tross for at de 50 heller neppe utgjør noe vesentlig for en bestand som anslås til 150.000-300.000 fugler.

Det samme gjelder for rødvingetrost og gråtrost, til tross for at gråtrost er kategorisert som livskraftig i Norge. Her skriver Miljødirektoratet følgende i sitt høringsnotat:

«Jegere rapporterer både rødvingetrost og gråtrost som "trost" i jaktstatistikken som publiseres av Statistisk sentralbyrå. Dette illustrerer problemet med hvor vanskelig artsbestemmelsen kan være, samt at det gir et dårlig grunnlag for vurdering av trender over tid.»

Her kan det være betimelig å påpeke at det ikke er jegerne som har satt opp denne statistikken, men SSB. Miljødirektoratet foreslo for øvrig sjøl jakt på svarttrost ved jakttidshøringa for fem år siden.

Les også: Jakttid hele året (leder).

Utvidelser i jakttid

Er det ingen lyspunkter for de som hadde sett for seg lengre jakttider?

Jo, Miljødirektoratet foreslår å forlenge jakttida på fasan (finnes noen små lokale bestander på Østlandet). Der er dagens jakttid 1.- 15. oktober, mens det nå foreslås å harmonisere med annen småviltjakt i kulturlandskapet, slik at det blir 21/8-23/12.

I Finnmark blir det også noe lengre jakttid på kanadagås, som nå får framskynda jaktstart med 11 dager til felles jaktstart 10/8.

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) får dessuten myndighet til å framskynde starten på grågåsjakta med inntil 20 dager dersom det foreligger en forvaltningsplan, mot tidligere maksimalt 15 dager.

De første 5 dagene er det kun flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer som kan felles. I Vestfold og Telemark, Viken og Oslo kan statsforvalteren åpne for jakt i hele januar.

Også for snarefangst foreslås det noen marginale utvidelser: I tilfeller der kommuner er slått sammen, utvides området for fellefangst tilsvarende.

Ros til rypejegerne og -forvaltninga

– Flere av fugleartene vi jakter på har vært i tilbakegang, både i Europa og i Norge. Noen av disse er trekkende arter, og vi har et ansvar for å iverksette tiltak for å unngå ytterligere nedgang i felles bestander, heter det i Miljødirektoratets pressemelding.

Hva med rypa? Både lirype og fjellrype er oppført som nær trua på dagens rødliste som er fra 2015. Rypejakt har imidlertid vært tillatt i hele perioden.

Bestanden av både fjellrype og lirype har stabilisert seg de siste årene, og er foreslått tatt ut av Rødlista 2021 på bakgrunn av forbedra bestandssituasjon.

– Basert på overvåkingsdata ser vi ikke behov for å justere de sentrale jakttidene for rypene. Lokale reguleringer av jakta ser ut til å ha fungert godt i den femårs perioden rypene har vært rødlistet. Her må vi gi honnør til rettighetshavere og andre som har tilpasset jakta til den lokale bestandssituasjonen, sier Hambro i Miljødirektoratet.

Har du lyst til å si din mening?

For å tilpasse jakttidshøringa til neste revisjon av Rødlista, foreslår Miljødirektoratet seks års varighet for forskriften. Derfor vil denne forskriften trolig bli gjeldende fra 1.april 2022 til 31. mars 2028 (istedenfor 31. mars 2027), noe som det også høres på.

Du kan lese mer om forslagene og se oversikt over alle endringer på Miljødirektoratets nettsider.

Kommentarer til Miljødirektoratets forslag til nye jakt- og fangsttider kan lastes opp på Miljødirektoratets høringsside.

Høringsfrist for kommuner og lokallag er 1. juli 2021. Kommuner sender sine innspill til fylkeskommunen, og lokallag sender sine innspill til den sentrale organisasjonen. Høringsfrist for privatpersoner, fylkeskommuner, sentrale organisasjoner og andre er 15. oktober 2021.

Du finner gjeldende jakttidsforskrift på Lovdata.no, mens her finner du det nye forslaget til jakttidsforskrift 2022-2028.

Publisert 20. mai 2021 kl 14.14
Sist oppdatert 20. mai 2021 kl 14.14
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen