Som alle viltlevende bestander av hjortedyr, påvirkes også rådyrstammen hele tiden av de økologiske forholdene. Et områdes bæreevne – altså de naturgitte leveforholdene som til enhver tid kan tilfredsstille artens minimumskrav – er avgjørende for antall individer i en populasjon.

Et godt leveområde for rådyr betyr tilstrekkelig tilgang til mat og vann, samt vern mot vær og naturlige fiender. Ikke minst må geitene finne områder hvor de trygt kan føde sine lam, slik at de er mest mulig forskånet for rovdyr og menneskelig påvirkning den første og mest sårbare perioden.