Vil ikke anmelde bruk av nattoptikk

Statsadvokaten støtter at politiet henla anmeldelsen mot Kristoffer Clausen etter bruk av termisk utstyr på hjortejakt. Miljødirektoratet varsler at de ikke vil anmelde flere saker med dagens viltlov.

Sist oppdatert 29. april 2022 kl 17.56
Felt hjortekolle fotografert med termisk kikkert
Vil ikke anmelde: Miljødirektoratet varsler nå at de ikke vil anmelde bruk av nattoptikk inntil ny viltlov kommer med tydeligere avklaringer. (Ill.foto: Egill J. Danielsen)

Det ble i dag klart at statsadvokaten støtter Trøndelag politidistrikt i deres vurdering av at Kristoffer Clausen ikke gjorde noe straffbart da han brukte termisk utstyr og felte en hjortekalv. Etter jakta 30. september på Otterøya utafor Namsos ble Clausen anmeldt av både Miljødirektoratet, Rovviltets Røst og NOAH – for dyrs rettigheter.

Nå varsler i tillegg Miljødirektoratet at de inntil videre ikke vil anmelde flere slike saker: 

– Inntil det fastsettes nye klare regler om bruk at nattoptikk, vil Miljødirektoratet avstå fra å anmelde bruk av nattoptikk i saker hvor jaktutøvelsen ellers vurderes som forsvarlig i forhold til dyrevelferd og sikkerhet, sier seksjonsleder Trond Flydal i Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Miljødirektoratet anker Clausen-henleggelse

Tydelig tale fra politiet

I oversendelsen av saken fra Trøndelag politidistrikt, viser politijurist Amund Sand til lagdommer Halvor Aas, som JEGER intervjuet i november. Der ga Aas tydelig uttrykk for at Miljødirektoratet var på tynn is i sin lovtolkning.

Aas har skrevet en uttømmende artikkel om termisk utstyr og kunstig lys, der han påpeker at termisk utstyr neppe kan regnes som kunstig lys i lovens forstand. I tillegg påpeker Aas at uklarheten i lovverket og legalitetsprinsippet uansett må medføre at loven ikke kan fortolkes slik i en strafferettslig sammenheng.

Politijurist Sand støtter dette synet, og mener at forholdene heller ikke er endra av justeringene i viltloven som ble gjort 1. juli 2021 for å gi mer romslige rammer for kunstig lys under jakt på villsvin: Da Stortingets næringskomite behandla lovproposisjonen (149 L/ 2020-2021), trakk Landbruks- og matdepartementet det opprinnelige forslaget til en paragraf som skulle definere kunstig lys-begrepet. Isteden kom departementet med et høringsnotat som skulle fortolke deres syn på gjeldende lovverk:

– Denne fortolkningen er fremstilt som gjeldende rett i proposisjonen. Under behandlingen i Stortingets næringskomite fikk denne vurderingen ikke tilslutning, i den forstand at komiteen ba departementet jobbe videre med og fremme et forslag til bestemmelser i viltloven som klargjør hva som menes med begrepet kunstig lys, påpeker politijuristen. 

Støtte hos statsadvokaten

Statsadvokat Jarle Wikdahl ved Trøndelag statsadvokatembeter, gir full tilslutning til politidistriktets vurderinger:

– Jeg finner særlig grunn til å fremheve kravet til klar lovhjemmel. Politiet har i påtegningen vist til Rt. 2014 s. 238 (...) med videre henvisning til Rt. 2012 s. 313, der det uttrykkes blant annet: «Det er uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven», påpeker Wikdahl.

– Hva betyr din avgjørelse i klartekst? Betyr det fritt fram for termisk? 

– Nei, jeg har kun tatt stilling til denne ene saken, og har ingen formeninger utover dette. Straffeprosessloven §59a fastslår riktignok at denne avgjørelsen ikke kan påklages. Likevel er det slik at Riksadvokaten er overordna statsadvokatembetet. Om noen av partene skulle finne det riktig å sende saken dit, så er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om saken skal avvises eller tas opp til behandling. Riksadvokaten kan som øverste påtalemyndighet endre denne avgjørelsen, forklarer Wikdahl.

Miljødirektoratet vil ikke anmelde mer

En slik klage vil neppe komme fra Miljødirektoratet: Seksjonsleder Trond Flydal sier at de noterer seg at statsadvokaten legger til grunn at det ikke kommer klart nok fram i viltloven hvorvidt nattoptikk omfattes av forbudet mot bruk av kunstig lys under jakt.

– Miljødirektoratet tar avgjørelsen til etterretning. Vi vil i det pågående arbeidet med modernisering av viltloven bidra til klare regler for hvilke lyskilder og andre tekniske hjelpemidler som skal være tillatt under jakt og fangst, sier Flydal. 

Han påpeker at bruk av nattoptikk likevel må ses i sammenheng med viltloven § 19 om human jakt, herunder krav om forsvarlig jaktutøvelse. Etter denne bestemmelsen skal jakt og fangst utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker, husdyr eller skade på eiendom.

– Inntil det fastsettes nye, klare regler, vil vi avstå fra å anmelde bruk av nattoptikk så sant jaktutøvelsen ellers vurderes som forsvarlig i forhold til dyrevelferd og sikkerhet, avslutter Flydal.

Publisert 29. april 2022 kl 17.33
Sist oppdatert 29. april 2022 kl 17.56
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen